Make-Up och hår

Har vi make-up och stylist på fotograferingen så vill vi att Du kommer med så lite smink och hårprodukter som möjligt. Annars får vi börja med att ta bort och sedan lägga tillbaka vilket tar onödig tid från fotograferingen. Meddela gärna oss om du ämnar att komma med smink så tar vi höjd i schemat för detta. 

Har du allergi eller någon viktig info till våra stylister så meddela oss i tid. 

Om vi inte ska lägga make-up, utan att du gör det själv så kan du vara ganska försiktig då dagens kameror och ljus är mindre förlåtande och det är lättare för oss att kontrollera hudtoner i efterhand. 


Kläder

Innan fotografering är vi gärna överens om klädval och vem som ordnar med detta. Vår stylist tar med fördel emot storlekar, bild på dig samt bild på de kläder du/vi valt ut eller de alternativ du diskuterat. Dessa bilder kan ni skicka till info@kristofersamuelsson.se om inget annat är överenskommet. Är det fler medarbetare/modeller involverade så ber vi er skicka ett samlat mail med detta, alternativ en keynote eller en mapp med bilder och text.
Det som är enklast för er.

Tar du med kläder själv så är några alternativ alltid och föredra och ofta söker vi också plagg som är i kontrast mot omgivning, bakrund eller fungerar som kompletterande färg med resterande av bilden. 

Undvik finmönstrade plagg (rutor och prickar) som kan ge upphov till moairé, en digital, icke önskad effekt av dagens kameror/skärmar.

Meddela om du tror att plaggen är skrynkliga och bör strykas så planerar vi för det.

Är vi utomhus ber vi dig ta med yttre värmande plagg som du kan ha mellan tagningarna. 


Kompletterande inköp / props

Våra stylister kan självklart göra kompletterande inköp av kläder och props för att sätta rätt känsla ton och säkra att storlekar, plagg och rekvisita finns på plats. 

Vi anskaffar plagg och rekvisita efter storlekar/stil samt efter given kreativ brief / moodboard. Det som inte går att lämna tillbaka efter fotografering köps då ut. Kund avgör vad som händer med dessa plagg. 

Vi tar hel- respektive halvdagsarvode för förberedelser, anskaffning/inköp/hyra samt återlämning. För större uppdrag kan komplettering ske på timbas. 


Har du speciella önskemål?

Har du speciella önskemål eller vill diskutera något? Tveka inte och hör av dig till oss på info@kristofersamuelsson.se. 

 
 

Urval & Leverans

 

 
 
 

Urval och leverans av bilder

Om inget annat avtalas så väljer fotograf och retuschör ut bilder och skickar en digital kontaktkarta över dropbox. I denna, kan ni antingen via kommentarsfunktionen skriva/fråga om bilden alternativt skicka oss ett mail med bildens namn/nummer. Tänk på att färger/kontraster inte är ställda samt sällan är rättvisande på andra skärmar än de vi använder - än om vi tycker faktisk en iPhone/iPad ex. visar dem ganska neutrala. 

Bilder kan i regel alltid beställas inom ett par arbetsdagar eller efter överenskommelse.

Urval och leverans av filmer

Efter filmproduktion, eller under denna mottas ni en länk till en "rough cut", eller så kallad första utkast där filmen, grovt klippt och ofta utan grading/musik/synkad ljud kan betraktas för kommentar och vägledning in i slutarbetet. 

leveransformat

om inget annat är överenskommet

Format bilder: Highres Tiff 8 bit Adobe RGB och ca 56-75 mb, neutralt skärpta
Format filmer: HD1920x1080p Mpg4, H.264 optimerat för vimeo/youtube (Ej Instagram)

 
 

Svenska Fotografers Förbunds
rekommenderade villkor för uppdrag 2016

Nedanstående villkor gäller som tillägg till enskilda uppdragsavtal mellan fotograf och uppdragsgivare i förvärvsverksamhet


BOKNING Vid bokning ska uppdragsgivaren ange uppdragets omfattning, ändamålet med fotograferingen, sättet för och omfattningen av bildernas användning, tekniska krav och övriga anvisningar av vikt för uppdraget.

AVBESTÄLLNING Om ett uppdrag avbeställs ska uppdragsgivaren alltid ersätta fotografens kostnader för egna avbeställningar som har samband med den inställda fotograferingen. Uppdragsgivaren ska även ersätta fotografen för förberedelsetid och för avbokad tid som inte kan utnyttjas för annat uppdrag.

BILDURVAL Fotografen gör urvalet av de bilder som kan godkännas och därmed levereras.

REKLAMATION Uppdragsgivaren ska snarast granska levererade bilder. Önskas omfotografering ska detta meddelas omedelbart. Bilderna anses alltid godkända när produktionsprocessen för deras användning har satts igång.

ANVÄNDNINGSRÄTT Bilderna får användas på det sätt och i den omfattning som särskilt avtalats vid beställningen. Annan användning kräver tillstånd från fotografen. Användningsrätten får inte upplåtas eller överlåtas till annan utan fotografens medgivande. Användningsrätten övergår till uppdragsgivaren/ slutanvändaren när full betalning kommit fotografen tillhanda. En upplåtelse av rättigheter omfattar inte rättigheter som ingår i gällande eller kommande avtalslicenser eller motsvarande licenser som tecknas av fotografens förvaltnings- eller intresseorganisation. Om uppdragsgivaren nedlägger sin verksamhet, inställer sina betalningar, blir föremål för ackord eller försätts i konkurs, återgår upplåtna rättigheter till fotografen utan ersättning. Exklusiv användning Exklusiv användningsrätt innebär att fotografen inte har rätt att upplåta bilden till annan bildanvändare under den tid som upplåtelsen gäller. Vid uppdragsfotografering är en upplåtelse icke-exklusiv om inte annat uttryckligen överenskommits. Fotografens egen användning Fotografen har alltid rätt att använda bilderna i egen marknadsföring eller egna projekt såsom utställning eller bokproduktion om inte annat uttryckligen angivits för uppdraget.

BILDÅTERGIVNING Bild ska återges med största möjliga hänsyn till originalets utförande. Ändring, bearbetning eller överföring till annan konstart får inte göras utan fotografens medgivande.

NAMNANGIVELSE Vid användning av bild ska fotografens namn alltid anges. Vid utebliven namnangivelse debiteras 100 % av grundarvodet eller adekvat arkivbildspris enligt SFF:s rekommendationer.

ÄGANDERÄTT TILL BILDER, RETURNERING Levererade bilder, liksom idé- och skissbilder, är fotografens egendom som efter avtalad användning ska returneras i oskadat skick.

ANSVAR FÖR TILLHANDAHÅLLET FÖREMÅL Uppdragsgivaren ansvarar för att föremål som lämnas för fotografering är tillfredsställande försäkrat. Fotografen ansvarar inte för skador på eller förlust av sådant föremål.

PERSONBILD En personbild är ett fotografi där identifierbar person/ personer förekommer på bilden. Uppdragsgivaren ansvarar för att sådant tillstånd finns som enligt gällande lagstiftning kan krävas när personbild används, exempelvis i kommersiell reklam respektive på Internet.

PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR På angivna priser tillkommer moms med 25 % När inget annat överenskommits gäller betalningstid och dröjsmålsränta enligt Räntelag (1975:635). Uppdragsgivaren är alltid betalningsansvarig oavsett om bild använts eller ej liksom när fotografering beställs för annan slutkund.

OTILLÅTEN ANVÄNDNING M.M. Vid otillåten användning, ändring eller bearbetning av bild utgår ersättning motsvarande fotograferingsarvodet eller aktuellt arkivbildspris. På detta tillkommer ett skadestånd motsvarande minst samma belopp, dvs 100 % påslag.

ARKIV Fotografen förbinder sig att bevara digitala bildfiler/ originalbilder under en tid av fem år från tidpunkten för leverans. Skadad eller förkommen bild Om inget pris angetts debiteras skadad eller förkommen påsiktsbild med lägst 300 kr eller det högre belopp som framställning av likvärdig kopia kostar. Skadad eller förkommen unik bild debiteras med lägst 10 % av gällande prisbasbelopp eller det pris fotografen angett. Prisbasbeloppet 2013 är 44 500 kronor. Återfinns och returneras förkommen bild inom sex månader från tidpunkten för fotografens leverans av bilden återbetalas ersättningen efter 20 % avdrag för hanteringskostnader. Tvistelösning I den händelse att tvist uppstår i anledning av tillämpningen av Svenska Fotografers Förbunds rekommenderade villkor för uppdrag, som inte kan lösas genom överläggningar mellan parterna, ska tvisten prövas i enlighet med gällande lagstiftning och av allmän domstol.